Skådartips

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

Skådartips

 

 

Man får bra överblick av fjordens inre grundområden genom att spana från olika platser utmed väg 171. Parkeringar är det ont om. (Ett fågeltorn med parkeringsplatser och är planerat vid Stranderäng 2014). Enstaka bilar får plats i parkeringsfickorna och i vägposterna. Från en liten kulle på Lysekilssidan av Stranderäng kan man överblicka Skårvebäckens utlopp och man når Lundebäckens utlopp från parkeringen vid Nordens Ark. Där finns även en informationstavla om Soteleden med kartor och vandringstips. Från stranden vid Åby brygga, söder om Nordens Ark, ser man ganska långt ut i den mellersta delen av Åbyfjorden. Fjordens mellersta och yttre delar når man från Röds brygga, Stensjö samt reservatet Bua hed.

 

Åbyfjorden skär in i det Bohuslänska spricklandskapet och avslutas med en vidgad, grund inre del som kallas Stranderäng. Denna del av Åbyfjorden kantas av relativt omfattande havsstrandängar. Ängarna betas fortfarande och är bortsett från väg 171, fria från bebyggelse. I öster övergår strandängen till odlad mark. Fjordens dalgång fortsätter långt upp Bärfendalen som inramas av dramatiska, branta, höga bergsidor. Mitt i dalgången slingrar Bärfendalsån ner mot fjorden och bildar naturlig kommungräns mellan Sotenäs och Lysekil. Där ån korsat strandängen och mynnar i fjorden finns ett grunt utbildat delta. Liknande delta finns även vid Lundebäcken strax öster om Nordens Ark samt vid Skårvebäckens mynning i Lysekils kommun. Ur fågelsynpunkt är dessa utflöden viktiga eftersom de är grunda och näringsrika, maten lockar till sig rastande vadare och änder. Längre ut i fjorden är botten dyig. Sedimenten skapar utmärkta yngelområden för flera fiskarter, och den höga organiska produktionen utgör året runt förutsättningen för det rika fågellivet. Gässen uppehåller sig helst i de grunda delarna och betar av strandängen. Vid Åby-brygga söder om Norden Ark smalnar fjorden och blir djupare. Fjordens stränder utgörs av höga, branta och rödskimrande granitklippor. Man kan uppleva detta sceneri från Soteleden som passerar utmed fjorden mellan Nordens Ark och Röd.

 

Åbyfjorden Foto: Jan Artursson