Häckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

Spillkråka Foto: Patrik Eld

Stjärtmes Foto: Ing-Marie Artursson

 

Häckfåglar

 

Anneröds bokskog ligger några kilometer från Bottnafjorden. De fågelarter man finner i området är typiska för kustnära ädellövskog. Det finns gott om träd med bohål åt mesar och flugsnappare. Lågor och torrakor är habitat åt Större och Mindre hackspett som bänder efter föda i de murkna träden. Spillkråkan trivs och Skogsduvan tar ofta över bohålen i de grova bokarna. Stenknäckens torra läten hörs året om, och har man tur sjunger Grönsångare och Mindre flugsnapparen. Bivråk och Ormvråk svävar över skogen, och på Hogsäms myr häckar Sävsparv och Stjärtmes.