Häckfåglar

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

Häckfåglar

 

Kisteröds och Välseröds-vatten i det nordöstra hörnet av Sotenäset uppvisar en mer skoglig karaktär som skiljer sig från kustens kargare miljöer. Av detta följer en artsammansättning bestående av typiska skogsarter. I de gamla granskogarna uppe på bergen har konstaterats häckande Järpe. Över tegar och skog sjunger Trädlärkor, Dubbeltrastar och Rödvingetrastar. I de fuktiga skogsbestånden nära sjöarna häckar Mindre hackspett och Stjärtmes. I vassbältet bor Sävsparv och Rörsångare. I sjöarna häckar Gräsand, Sothöna och ibland Knipa. På senare år tillfälligt även Trana, Skäggdopping och Vigg. I bergstupen bor Korpen, och Ormvråken svävar gärna i uppvindarna där. Oädla träd med bohål, lågor och torrakor finns och det gillar Större Hackspetten och Gröngölingen som både hittar föda och boplatser i de grova asparna. Vissa år bebor Forsärlor och Strömstare bäckarna.

 

Gröngöling Foto: Jan Artursson

Större Hackspett Foto: Peder Kinberg