Ramsvikslandet och Tryggö

SOTEGUIDEN

Fågellokaler i Sotenäs

 

 

Ramsvikslandet och Tryggö

 

Ramsvikslandet är ett av länets största naturreservat och utgör den västligaste delen av Sotenäset. Ön är skild från fastlandet av Sotekanalen som invigdes 1935. I söder ligger ön Tryggö som går att nå till fots över ett litet grunt sund. I väster möter Ramsvikslandet havet och Soten där ön Soteskär dominerar synfältet. Ön är belagd med tillträdesförbud hela året och är häckningsplats för ett stort antal sjöfåglar.

Berggrunden i området består av röd bohusgranit. Genom Ramsvikslandet, från norr till söder, sträcker sig ca 30 m breda dalgångar. De lösa avlagringarna i dessa utgörs av svallad morän, ofta med kraftig inblandning av skalgrus. I dessa områden ligger kulturmarkerna. Växtligheten är frodig. Ädellövskogar kantar dalgångarna och bildar kustområdets typiska randskogsmosaiker. Uppe på granitheden växer Ljung bland äldre tiders utmarksbetesmark. Jordtäcket är tunt och ofta blandat med skalgrus. I klyftorna där jorden är djupare växer slån och nyponbuskar typiska för Bohuslän. Här och var finns små vindpinade bestånd av tall.

 

 

 

Ramsvikslandet Foto: Ing-Marie Artursson

Sote Huvud Foto: Patrik Eld