Åbyfjorden


Åbyfjorden skär in i det Bohuslänska spricklandskapet och avslutas med en vidgad, grund inre del som kallas Stranderäng. Denna del av Åbyfjorden kantas av relativt omfattande havsstrandängar. Ängarna betas fortfarande och är bortsett från väg 171, fria från bebyggelse. I öster övergår strandängen till odlad mark. Fjordens dalgång fortsätter långt upp Bärfendalen som inramas av dramatiska, branta, höga bergsidor. Mitt i dalgången slingrar Bärfendalsån ner mot fjorden och bildar naturlig kommungräns mellan Sotenäs och Lysekil. Där ån korsat strandängen och mynnar i fjorden finns ett grunt utbildat delta. Liknande delta finns även vid Lundebäcken strax öster om Nordens Ark samt vid Skårvebäckens mynning i Lysekils kommun. Ur fågelsynpunkt är dessa utflöden viktiga eftersom de är grunda och näringsrika, maten lockar till sig rastande vadare och änder. Längre ut i fjorden är botten dyig. Sedimenten skapar utmärkta yngelområden för flera fiskarter, och den höga organiska produktionen utgör året runt förutsättningen för det rika fågellivet. Gässen uppehåller sig helst i de grunda delarna och betar av strandängen. Vid Åby-brygga söder om Norden Ark smalnar fjorden och blir djupare. Fjordens stränder utgörs av höga, branta och rödskimrande granitklippor. Man kan uppleva detta sceneri från Soteleden som passerar utmed fjorden mellan Nordens Ark och Röd.


Åbyfjorden  Foto: Ing-Marie Artursson

Åbyfjorden Foto: Ing-Marie Artursson