Anneröd


En halvmil öster om Bovallstrand ligger på hemmanen Hogsäm och Anneröd en välutvecklad bokskog. Naturreservatet utgörs av en sk. kitteldal omgiven av skyddade bergpartier med hällmarksvegetation. De utsträckta, bokskogsfyllda dalarmarna är speciella. Bokskogen lär vara nordligast i Sverige. Planterad Gran och andra trädarter förekommer men det är Bok som dominerar. Bergen runt om av bohusgranit bär spår av stenbrytning. Markunderlaget är delvis skaljord vilket påverkar floran. Utmed den vackert uppodlade dalgången vid Hogsäm reser sig branta bergväggar och framför dessa står Ekskogen som en ram runt den vackert uppodlade kulturmarken. På höjden söder om bokskogen ligger Hogsäms myr med rik flora och fågelliv.Anneröds bokskog. Foto: Ing-Marie Artursson