Hunnebo Kile


Hunnebo kile som också kallas Hunnebo lera är belägen cirka en kilometer söder om Hunnebostrand. Kilen är en grund och skyddad havsvik som endast står i förbindelse med havet via en smal och grund passage mellan Skeppsholmen i norr och Ödby ö i söder. I de nordliga och östliga delarna omges kilen av berg med karakteristisk randskogszonering. I vikens södra del breder leriga, betade havsstrandängar ut sig.

Ön Hållsholmen avdelar kilen i söder. Den omges av grunda dystränder. Kilen är ett utmärkt yngelområde för flera fiskarter. Den höga organiska produktionen i viken utgör förutsättningen för det rika fågellivet, speciellt för sjöfågel och vadare. Vid räkning av rastande sjöfågel under höst och vinter visar höga antal på ett mycket gott näringsunderlag. Utmed omgivande bergsidor växer lövskogspartier och vid kilens västra del finns en mindre skaljordsbank.

Hunnebo kile är ett intressant och attraktivt inslag i landskapsbilden. Som representant för Sotenäsets större havsstrandängar placerar sig Hunnebo kile bland de främsta.Hunnebo kile  Foto: Ing-Marie Artursson