DaleområdetDaleområdet ligger norr om Klevekilen.  Det stora hällmarkslandskapet kännetecknas av kala flacka hällar klädda med lavar och prydda med ljung. I sprickor och sänkor växer bl.a. blåtåtel och viden.

Det stora, mäktiga och ostörda området mellan Dale vatten och väg 174 kallas Askums backa. I norr står dungar med gles Tallskog runt små beteshagar och björk, rönn, en och vide vandrar in på myrarna efter minskat betestryck. I kontrast till häll- och hedmarkerna i Askums backa finns även lite planterad barrskog och lövskog i NO sluttningarna mot Stora och Lilla Dalevatten. De bergiga stränderna stupar brant ner mot Stora Dalevatten som är kommunens vattentäckt. Reningsverket ligger vid södra stranden. Öster om vägen mot reningsverket vid Stora Dalevatten finns vackra fågelrika enbuskbeströdda beteshagar. Där de gränsar mot Lilla Dalevattens våtmark växer en ridå av Alskog kring Sotenäsets största bladvassområde. Utloppet i södra änden av sjön leds i en bäck ner mot Örnefjorden. Våren är bästa tiden för fågelskådning. De finaste fågelmarkerna finner man i enbuskmarken och i den åldriga Alskogen runt Lilla Dalevatten och utmed bäcken bland vass och höga örter.

Dale   Foto: Ing-Marie Artursson