GermunderödGermunderöds vatten är sotenäsets finaste fågelsjö. Den ligger öster om Örns samhälle i den norra utvidgade delen av håledalgången. Sjöns utlopp följer Hålebäcken mot havet i sydväst och dalgången bildar tillsammans med strandängen vid havet det intressanta naturområdet Håle kile. I väster och öster inramar lövskog de höga bergpartierna fram till sjökanten. I norra änden finns en sank strandäng som i likhet med sjön befinner sig i ett ganska sent igenväxningsstadium. Vattenytan täcks av flytbladsväxter, företrädesvis nate och näckrosor. De stora vass- och sävområdena i söder och norr vittnar om att vattenytan en gång varit större.


Germunnerödsvatten   Foto: Ing-Marie Artursson