Rörviksflat


Strax norr om Väjern, väster om väg 174, mellan Solviks camping och Sotekanalen ligger ett stort häll och hedmarksområde som kallas Rörviks flat. Området är naturskönt högt beläget och sträcker sig fram till havet vid Sotekanalens södra mynning där Väjerns skärgård tar vid. I sydväst ligger Husholmen och i sundet går farleden mellan Sotekanalen och Väjern. I områdets södra del ligger havsstranden. De släta, slipade hällarna används flitigt av solbadande campinggäster. I öster ligger  Solviks camping i en dalgång som övergår i betesmarker omgivna av Ekblandskog. Längst i norr öppnar sig dalgången vid fastigheten Västra Rörvik. Rörviks flat har sluppit stenhuggeriet. Granitheden är öppen och vidsträckt. Topografin skapar här och var små kärr och dammar. Vissa delar täcks av söndervittrat skalgrus med rik ängsflora. Frigående djur betar i området. Förutom en sommarstuga och campinganläggningen är området obebyggt.Rörviksflat     Foto: Ing-Marie Artursson