Ulvemyr, Dyremyr, Förålarna och LindalskogenOmedelbart nordost om Kungshamn där bebyggelsen övergår i naturmark ligger ett vidsträckt frilufts och rekreationsområde. Områdets namn har att göra med de fastigheter som omfattas. Naturtypen domineras av traktens kala granitberg och beväxta dalgångar. Det är främst i de senare man finner fåglar. Det är lätt att gå på det motionsspår som följer dalgångarna runt hela området. Vid Ulvemyr och Dyremyr fylls den vidgade dalgången av ett frodigt träd och buskbeväxt myrområde. Förålarna och Lindalskogen ligger något högre och är torrare och marken består av tjockt skalgrus. Vid Förålarna är ängsfloran intressant i det som finns kvar av gammal betesmark på skalgrusunderlag. Idag har höga örter, busk och trädvegetationen trängt undan ängen. De nya biotoper som vuxit fram uppskattas av t.ex. Näktergal. I dalgången har kraftiga dikningar ägt rum. Dessa ansträngningar har skapat breda diken där växtligheten frodas. På två platser, har dikena vidgats till större dammar som lockar både Gräsänder och Rörhönor att häcka. Det är inte bara i dalgångarna man finner vegetation. Även ute på den kala bergsheden mot Klevekilens naturreservat i öster finns isolerade kärr och myrmarker, omgivna av enbuskar och tallskog.